STT Tên sản phẩm Giá bán (Đ)
Sơn nước nội thất Kova
1

Sơn nội thất Kova K771 - sơn không bóng - 4Kg

152,150
2

Sơn nội thất Kova K771 - sơn không bóng - 20Kg

650,250
3

Sơn nội thất Kova K260 - sơn không bóng - 4Kg

174,250
4

Sơn nội thất Kova K260 - sơn không bóng - 20Kg

784,550
5

Sơn nội thất Kova K5500 - sơn bóng - 4Kg

352,070
6

Sơn nội thất Kova K5500 - sơn bóng - 20Kg

1,667,700
7

Sơn nội thất Kova K781 - sơn bóng - 4Kg

476,000
8

Sơn nội thất Kova K781 - sơn bóng - 20Kg

2,252,500
9

Sơn nội thất Kova K10 - sơn trắng trần - 4Kg

257,550
10

Sơn nội thất Kova K10 - sơn trắng trần - 20Kg

1,189,150
Sơn nước ngoại thất Kova
1

Sơn ngoại thất Kova K261 - sơn không bóng - 4Kg

224,400
2

Sơn ngoại thất Kova K261 - sơn không bóng - 20Kg

1,020,000
3

Sơn ngoại thất Kova K5501 - sơn không bóng - 4Kg

345,950
4

Sơn ngoại thất Kova K5501 - sơn không bóng - 20Kg

1,602,250
5

Sơn ngoại thất Kova K360 - sơn bóng - 4Kg

641,750
6

Sơn ngoại thất Kova K360 - sơn bóng - 20Kg

3,067,650
7

Sơn Kova Clear N - sơn phủ bóng clear ngoài 1Kg

136,000
8

Sơn Kova Clear N - sơn phủ bóng clear ngoài 4Kg

561,000
9

Sơn Kova Clear N - sơn phủ bóng clear ngoài 20Kg

2,677,500
Sơn chống thấm Kova
1

Sơn chống thấm Kova CT11A 1Kg

125,800
2

Sơn chống thấm Kova CT11A 4Kg

449,650
3

Sơn chống thấm Kova CT11A 20Kg

2,124,150
Sơn lót Kova
1

Sơn lót nội thất Kova K109 - 4Kg

240,550
2

Sơn lót nội thất Kova K109 - 20Kg

1,112,650
3

Sơn lót ngoại thất Kova K209 - 4Kg

409,700
4

Sơn lót ngoại thất Kova K209 - 20Kg

1,877,650
Sơn trang trí Kova
1

Sơn trang trí Kova CT04T - 4Kg

493,850
2

Sơn trang trí Kova CT04T - 20Kg

2,341,750